Članovi tima MDP Inicijativa

Dalibor Đerić, izvršni direktor MDP Inicijativa, magistar je ekonomskih nauka u oblasti poslovnog upravljanja. U svom radu bavi se problematikom rada jedinica lokalne samouprave, prvenstveno uvođenjem inovativnih riješenja u radu lokalnih uprava koja pozitivno utiču na lokalni razvoj. Pored formalnog obrazovanja posjeduje značajno iskustvo u strateškom planiranju i upravljanju lokalnim razvojem stečeno kroz višegodišnji rad sa predstavnicima opština u Bosni Hercegovini, kao i iskustvo u oblasti upravljanja projektnim ciklusom. U okviru MDP Inicijativa vodi Program lokalnog ekonomskog razvoja.

Snežana Mišić Mihajlović, diplomirala je mašinstvo a magistrirala u oblasti nauke o životnoj sredini. Radi na poziciji koordinatora programa za unapređenje životne sredine. Bavi se problematikom učešća građana u odlučivanju na lokalnom nivou, sa fokusom na odlučivanje o pitanjima zaštite životne sredine, strateškog planiranja i među-sektorske saradnje. Posjeduje iskustvo u svim fazama upravljanja projektnim ciklusom, a naročito u metodama evaluacije projekata i programa.

Zoran Petrović, posjeduje višegodišnje iskustvo u radu na projektima i koordinaciji između domaćih i stranih partnera. Bavi se problematikom dostupnosti i kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou. Kroz svoj raniji radni angažman stekao je značajno iskustvo u oblasti unapređenja saradnje građana i loklanih i vlasti, strateškom planiranju i uvođenju metoda modernog rukovođenja u državnim službama.

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca