Centar za trening i konsalting

Trening i konsalting usluge

Kroz rad ovog Centra nudimo mogućnost saradnje i prenošenje relevatnih znanja i vještina klijentima kako bi unaprijedili vještine i performanse njihovog rada...

Trening i konsalting usluge

Naše pravo na zdravu životnu sredinu

 

Uvod

Arhuska konvencija je konvencija UN-a o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju I pristupu pravdi u oblasti zaštite životne sredine. Ova Konvencija je stupila na snagu 30. oktobra 2001.godine, dok je Bosna i Hercegovina Arhusku konvenciju ratifikovala 15. septembra 2008. godine (Službeni glasnik BiH BiH-MU, no: 8/08). Obaveza svih nivoa vlasti u BiH jeste da osiguraju prava koja su definisana kroz tri stuba Konvencije:
  • Pravo na pristup informacijama
  • Pravo na učešće javnosti u odlučivanju
  • Pravo na pravdu

Među kratkoročnim prioritetima Evropskog partnerstva 2008, nalazi se ratifikacija i početak implementacije relevantnih međunarodnih konvencija. Arhuska konvencija se u ovom dokumentu  pominje kao poseban dio međunarodne legislative u oblasti zaštite životne sredine kojim se definišu demokratska prava građana u odnosu na životnu sredinu. Od ratifikacije Konvencije u BiH 2008. godine učinjeni su simbolični napori za njenu implementaciju (ref. Izvještaji Evropske komisije o napretku BiH).

Vlasti u BiH imaju obavezu da uspostave mehanizme koji su neophodni za garantovanje prava iz Arhuske konvencije. U samoj Konvenciji jednake obaveze su definisane za sve nivoe uprave u zemljama potpisnicama. Stoga je implementacija Konvencije jednaka obaveza svih dijelova uprave, a uloga civilnog društva je od ogromne važnosti za valjan proces implementacije.

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca